СОГЛАШЕНИЕ между Правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров Украины о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и ученых званиях (укр/рос)

УГОДА
між Кабінетом Міністрів України і Урядом Російської Федерації про взаємне визнання та еквівалентність документів про освіту і вчені звання

(укр/рос)

( Зміни до Угоди додатково див.у Протоколі від 28.01.2003 (643_212) )

Дата підписання: 26.05.2000
Дата набрання чинності для України: 26.05.2000

 

Кабінет Міністрів України і Уряд Російської Федерації, що надалі іменуються Сторонами,

керуючись Угодою між Урядом України і Урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі культури, науки і освіти від 26 липня 1995 року (643_063) ,

Угодою між Міністерством освіти України і Міністерством загальної і професійної освіти Російської Федерації про співробітництво в галузі освіти від 27 лютого 1998 року (643_164) , з метою розвитку і зміцнення дружніх відносин у галузі освіти, науки і культури між Україною і Російською Федерацією, зважаючи на перспективу розвитку співробітництва у цих галузях, з метою встановлення норм взаємного визнання документів про освіту і вчені звання, що видаються в Україні і Російській Федерації, дотримуючись загально-прийнятих міжнародних принципів визнання документів про освіту і вчені звання, домовились про таке:

 Стаття 1

Свідоцтво про базову загальну середню освіту, що видається в Україні, і атестат про основну загальну освіту, що видається в Російській Федерації, визнаються в обох державах і еквівалентні.

 Стаття 2

Атестат про повну загальну середню освіту, що видається в Україні, і атестат про середню (повну) загальну освіту, диплом про початкову професійну освіту (з отриманням середньої загальної освіти), що видаються в Російській Федерації, визнаються в обох державах і дають право продовжити навчання у вищих навчальних закладах України, і середніх спеціальних та вищих навчальних закладах Російської Федерації відповідно до законодавства держав кожної із Сторін і за умов, котрі визначаються вищим навчальним закладом, що приймає.

 Стаття 3

Диплом і свідоцтво про професійно-технічну освіту, що видаються в Україні, та диплом про початкову професійну освіту, що видається в Російській Федерації, і документ про освіту, що видається в Російській Федерації особам, які пройшли в закладах початкової професійної освіти професійну підготовку з окремих спеціальностей, а також особам, які вступили у заклади початкової професійної освіти, але не закінчили з різних причин повний курс навчання в них, і які пройшли атестацію, визнаються еквівалентними в обох державах при влаштуванні на роботу відповідно до зазначених у цих документах спеціальності (професії) і кваліфікації.

 Стаття 4

Диплом молодшого спеціаліста, що видається в Україні, і свідчить про проходження курсу 3-річної вищої освіти, і диплом про середню професійну освіту, що видається у Російській Федерації визнаються в обох державах і еквівалентні при вступі до вищих навчальних закладів і при влаштуванні на роботу.

Стаття 5

Академічна довідка, що видається вищими навчальними закладами України I і II рівнів акредитації та документ про освіту, який відображає обсяг і зміст отриманої освіти, що видається в Російській Федерації особам, які вступили на навчання по професійно-навчальним програмам середньої професійної освіти, але не завершили з різних причин повний курс навчання, дають право продовжувати навчання у вищих навчальних закладах України I і II рівнів акредитації і середніх спеціальних навчальних закладах Російської Федерації.

Академічна довідка, що видається вищими навчальними закладами України III і IV рівнів акредитації та диплом про неповну вищу освіту, що видається в Російській Федерації, та документ про освіту, який відображає обсяг і зміст отриманої освіти, що видається в Російській Федерації особам, які вступили на навчання з професійно освітніх програм вищої освіти, але не завершили з різних причин повний курс навчання, дають право продовжувати освіту у вищих навчальних закладах України III і IV рівнів акредитації і у вищих навчальних закладах Російської Федерації.

 Стаття 6

Диплом бакалавра, що видається в Україні вищими навчальними закладами II рівня акредитації, є еквівалентним диплому про середню професійну освіту підвищеного рівня, що видається в Російській Федерації.

 Стаття 7

Диплом бакалавра, що видається після чотирьох років очної форми навчання у вищих навчальних закладах України III та IV рівнів акредитації, і диплом бакалавра, що видається вищими навчальними закладами Російської Федерації, еквівалентні при прийомі на роботу і дають їх власникам право продовжувати вищу освіту за програмами підготовки спеціаліста і за програмами підготовки магістра у вищих навчальних закладах України III і IV рівнів акредитації і у вищих навчальних закладах Російської Федерації відповідно до законодавства держави кожної із Сторін і за умов, визначених вищим навчальним закладом, що приймає.

 Стаття 8

Диплом про одержання не менш ніж 5-річної вищої освіти очної форми навчання, що видається вищими навчальними закладами України III та IV рівнів акредитації, і свідчить про присвоєння випускнику відповідної кваліфікації спеціаліста, і диплом про вищу професійну освіту, що видається вищими навчальними закладами Російської Федерації, і свідчить про присудження випускнику кваліфікації спеціаліста, визнаються на території України і Російської Федерації еквівалентними при продовженні освіти, у тому числі в аспірантурі, і при влаштуванні на роботу відповідно до вказаних у них спеціальності і кваліфікації.

 Стаття 9

Дипломи магістра, що видаються в Україні і Російській Федерації, визнаються еквівалентними в обох державах при продовженні навчання, у тому числі в аспірантурі, і при вступі на роботу відповідно до вказаних у них напрямом підготовки (спеціальності) і кваліфікації на територіях держав Сторін.

 Стаття 10

  1. Атестати доцента, що видаються в Україні і Російській Федерації, визнаються еквівалентними в обох державах.
  2. Попередньою умовою застосування пункту 1 цієї статті по відношенню до власника атестата доцента є встановлення еквівалентності його диплома державного зразка кандидата або доктора наук, що проводитиметься компетентним органом Сторони, що приймає.

 Стаття 11

  1. Атестати професора, що видаються в Україні і Російській Федерації, визнаються еквівалентними в обох державах.
  2. Попередньою умовою застосування пункту 1 цієї статті по відношенню до власника атестата професора є встановлення еквівалентності його диплома державного зразка кандидата або доктора наук, що проводитиметься компетентним органом Сторони, що приймає.

 Стаття 12

Передбачене статтями 1-11 цієї Угоди визнання еквівалентності документів про освіту не звільняє власника документа від обов’язку виконувати також інші загальні вимоги (окрім умов, що стосуються наявності документа), які пред’являються при вступі до навчального закладу, здобутті наукового (вченого) ступеню, вченого звання або для здійснення професійної діяльності на території держав Сторін.

 

Стаття 13

Ця Угода розповсюджується на документи державного зразка про освіту і вчені звання, що видаються на території держав Сторін, а також на документи державного зразка, що видаються установами освіти кожної із Сторін, що розташовані на території інших держав.

 Стаття 14

Сторони в особі відповідних державних органів управління освітою консультуватимуться одна з одною з питань втілення цієї Угоди і інформуватимуть одна одну про зміни в їх системах освіти, про зміни критеріїв державної оцінки навчальних установ та назв документів про освіту і вчені звання. На підставі цих обмінів інформацією Сторони поступово доповнюватимуть і змінюватимуть цю Угоду.

Стаття 15

Сторони координуватимуть свої дії на багатосторонніх міжнародних форумах, конференціях і зустрічах, присвячених загальним питанням визнання і встановлення еквівалентності документів про освіту і вчені звання.

 Стаття 16

Для вирішення спірних питань, що можуть виникати у зв’язку з виконанням цієї Угоди, Сторони створять Спільну комісію експертів у кількості чотирьох осіб від кожної із Сторін. Склад Спільної комісії експертів буде передано іншій Стороні по дипломатичних каналах.

Засідання Спільної комісії експертів проходитиме за пропозицією однієї з Сторін. Місце і час засідань узгоджуватимуться по дипломатичних каналах.

 Стаття 17

Ця Угода набуває чинності з дати підписання і є безстроковою. Вона припиняє свою дію після 6 місяців з дати отримання однією із Сторін письмового повідомлення другої Сторони про такий намір.

У випадку припинення дії цієї Угоди її положення продовжуватимуть застосовуватися до зазначених Угодою документів, що видані до припинення дії Угоди, і до тих осіб, що навчаються, та співшукачам вчених звань, котрі прибули в Україну або Російську Федерацію до припинення дії Угоди. Отримані ними документи визнаватимуться еквівалентними відповідно до положень цієї Угоди.

Здійснено у м. Москві 26 травня 2000 р. у двох примірниках, кожний українською і російською мовою, при цьому обидва тексти мають однакову силу.

   За Кабінет                         За Уряд

Міністрів України               Російської Федерації

    (підпис)                          (підпис)

 

 СОГЛАШЕНИЕ
между Правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров Украины о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и ученых званиях

(Москва, 26 мая 2000 года)

Правительство Российской Федерации и Кабинет Министров Украины, именуемые в дальнейшем Сторонами, руководствуясь Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством Украины о сотрудничестве в области культуры, науки и образования от 26 июля 1995 года (643_063) ,желая способствовать дальнейшему развитию и укреплению дружественных отношений в области образования, науки и культуры между Российской Федерацией и Украиной, в целях взаимного признания документов об образовании и ученых званиях, выдаваемых в Российской Федерации и Украине, придерживаясь общепринятых международных принципов признания документов об образовании и ученых званиях, согласились о нижеследующем:

 Статья 1

Аттестат об основном общем образовании, выдаваемый в Российской Федерации, и свидетельство о базовом общем среднем образовании, выдаваемое в Украине, признаются эквивалентными в обоих государствах.

Статья 2

Аттестат о среднем (полном) общем образовании и диплом о начальном профессиональном образовании (с получением среднего общего образования), выдаваемые в Российской Федерации, и аттестат о полном общем среднем образовании, выдаваемый в Украине, признаются в обоих государствах в качестве документов, дающих право продолжить образование в средних специальных и высших учебных заведениях Российской Федерации и высших учебных заведениях Украины в соответствии с законодательством государства каждой из Сторон и на условиях, определяемых принимающим учебным заведением.

Статья 3

Диплом о начальном профессиональном образовании, выдаваемый в Российской Федерации, и документ об образовании, выдаваемый в Российской Федерации лицам, прошедшим в учреждениях начального профессионального образования профессиональную подготовку по отдельным специальностям, а также лицам, поступившим в учреждения начального профессионального образования, но не завершившим по различным причинам полный курс обучения в них, и прошедшим аттестацию, и диплом и свидетельство о профессионально-техническом образовании, выдаваемые в Украине, признаются эквивалентными в обоих государствах при поступлении на работу в соответствии с указанными в этих документах специальностью (профессией) и квалификацией.

 Статья 4

Диплом о среднем профессиональном образовании, выдаваемый в Российской Федерации, и выдаваемый в Украине диплом младшего специалиста, свидетельствующий о прохождении курса 3-летнего высшего образования, признаются эквивалентными в обоих государствах при поступлении в высшие учебные заведения и при поступлении на работу.

 Статья 5

Документ об образовании, отражающий объем и содержание полученного образования, выдаваемый в Российской Федерации лицам, поступившим на обучение по профессионально-образовательным программам среднего профессионального образования, но не завершившим по различным причинам полный курс обучения, и академическая справка, выдаваемая высшими учебными заведениями Украины I и II уровней аккредитации, дают право продолжать образование в высших учебных заведениях Украины I и II уровней аккредитации и средних специальных учебных заведениях Российской Федерации.

Диплом о неполном высшем образовании, выданный в Российской Федерации, и документ об образовании, отражающий объем и содержание полученного образования, выдаваемый в Российской Федерации лицам, поступившим на обучение по профессионально-образовательным программам высшего образования, но не завершившим по различным причинам полный курс обучения, и академическая справка, выдаваемая высшими учебными заведениями Украины III и IV уровней аккредитации, дают право продолжать образование в высших учебных заведениях Украины III и IV уровней аккредитации и высших учебных заведениях Российской Федерации.

 Статья 6

Диплом о среднем профессиональном образовании повышенного уровня, выдаваемый в Российской Федерации, эквивалентен диплому бакалавра, выдаваемому в Украине высшими учебными заведениями II уровня аккредитации.

 Статья 7

Диплом бакалавра, выдаваемый высшими учеными заведениями Российской Федерации, и диплом бакалавра, выдаваемый после 4 лет очной формы обучения в высших учебных заведениях Украины III и IV уровней аккредитации, эквивалентны при приеме на работу и дают их обладателям право продолжать высшее образование по программам подготовки специалиста и по программам подготовки магистр в высших учебных заведениях Российской Федерации и в высших учебных заведениях Украины III и IV уровней аккредитации в соответствии с законодательством государства каждой из Сторон и на условиях, определяемых принимающим высшим учебным заведением.

 Статья 8

Диплом о высшем профессиональном образовании, выдаваемый высшими учебными заведениями Российской Федерации и свидетельствующий о присуждении выпускнику квалификации специалиста, и диплом о получении не менее чем 5-летнего высшего образования очной формы обучения, выдаваемый высшими учебными заведениями Украины III и IV уровней аккредитации и свидетельствующий о присвоении выпускнику соответствующей квалификации специалиста, признаются на территории Российской Федерации и Украины эквивалентными при продолжении образования, в том числе в аспирантуре, и при поступлении на работу в соответствии с указанными в них специальностью и квалификацией.

 Статья 9

Дипломы магистра, выдаваемые в Российской Федерации и Украине, признаются эквивалентными в обоих государствах при продолжении образования, в том числе в аспирантуре, и при поступлении на работу в соответствии с указанными в них направлением подготовки (специальностью) и квалификацией на территории государств Сторон.

 Статья 10

  1. Аттестаты доцента, выдаваемые в Российской Федерации и Украине, признаются эквивалентными в обоих государствах.
  2. Предварительным условием применения пункта 1 настоящей статьи в отношении владельца аттестата доцента является установление эквивалентности его диплома государственного образца кандидата или доктора наук, проводимое компетентным органом принимающей Стороны.

 Статья 11

  1. Аттестаты профессора, выдаваемые в Российской Федерации и Украине, признаются эквивалентными в обоих государствах.
  2. Предварительным условием применения пункта 1 настоящей статьи в отношении владельца аттестата профессора является установление эквивалентности его диплома государственного образца кандидата или доктора наук, проводимое компетентным органом принимающей Стороны.

 Статья 12

Предусмотренное статьями 1-11 настоящего Соглашения признание эквивалентности документов об образовании не освобождает обладателя документа от обязанности выполнять предусмотренные законодательством государства каждой из Сторон общие требования, которые предъявляются при поступлении в образовательное учреждение, соискании ученой (научной) степени, ученого звания или для осуществления профессиональной деятельности на территории государств Сторон.

 Статья 13

Настоящее Соглашение распространяется на документы государственного образца об образовании и ученых званиях, выдаваемые на территории государств Сторон, а также на документы государственного образца, выдаваемые учреждениями образования каждой из Сторон, расположенными на территории других государств.

 Статья 14

Стороны в лице соответствующих государственных органов управления образованием будут консультироваться друг с другом по вопросам исполнения настоящего Соглашения и информировать друг друга об изменениях в их системах образования, об изменениях критериев государственной оценки образовательных учреждений и названий документов об образовании и ученых званиях. На основе этих обменов информацией Стороны будут последовательно дополнять и изменять настоящее Соглашение.

Статья 15

Стороны будут координировать свои действия на многосторонних международных форумах, конференциях и встречах, посвященных общим вопросам признания и установления эквивалентности документов об образовании и ученых званиях.

 Статья 16

Для решения спорных вопросов, которые могут возникать в связи с исполнением настоящего Соглашения, Стороны создадут совместную комиссию экспертов в количестве 4 человек от каждой из Сторон. Состав совместной комиссии экспертов от каждой Стороны будет сообщен другой Стороне по дипломатическим каналам.

Заседания совместной комиссии экспертов будут проходить по предложению одной из Сторон. Место и время заседаний будут согласовываться по дипломатическим каналам.

 Статья 17

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания и является бессрочным. Его действие прекращается по истечении 6 месяцев с даты получения одной из Сторон письменного уведомления другой Стороны о таком намерении.

В случае прекращения действия настоящего Соглашения его положения будут применяться к предусмотренным Соглашением документам, выданным до прекращения его действия, к обучающимся и соискателям ученых званий, которые прибыли в Российскую Федерацию или Украину до прекращения действия Соглашения. Полученные ими документы будут признаваться эквивалентными в соответствии с положениями настоящего Соглашения.

Совершено в г. Москве 26 мая 2000 г. в двух экземплярах, каждый на русском и украинском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.

(Подписи)

Таганрогский — Центр юридических услуг
Консультация юриста БЕСПЛАТНО
ЗВОНИТЕ!